სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

დიმიტრი პოპოვი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ყველა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სწავლების დიზაინი და მიწოდების მეთოდები , წიგნიერება ციფრულ ერაში , პროფესიული განვითარება ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები ,

სესიის ფორმატი

ლექცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საშუალო , საბაზო ,

სესიის სათაური

ფასილიტაცია სწავლებაში ტექნოლოგიების გამოყენებით

სესიის მოკლე აღწერა

სესიაზე მსმენელებს საშუალება ექნებათ გაეცნონ ფასილიტაციის თანამედროვე ტექნოლოგიებს რათა შემდეგ საშუალება მიეცეთ დანერგონ ის საკუთარ პრაქტიკაში. ასევე შეხედონ ისტის როგორც არა პირდაპირი სწავლების ხელსაწყოს, არამედ ფასილიტაციის მეგზურს სწავლებაში. გაეცნობიან ვიზუალური ფასილიტაციის ტექნოლოგიებს , რომლებიც შეცვლის შეხედულებას ტრადიცილუს სწავლების ელემენტებზე და ჯგუფური მუშაობის მეთოდებზე. სესიის მსვლელობის დროს განხილული იქნება ფასილიტაციის რამდენიმე მეთოდი: საგაკვეთილო, საპროექტო მუშაობის, რომელთა შეთავსებასაც შემდეგ შეძლებენ მონაწილეები საკუთარ პროფესიულ მიდგომებთან. სესია შეგება ორი ნაწილისგან მეთოდური მინი ლექცია და შემდეგ ისტ-ზე კონკრეტული მაგალითების გაცნობა - დემონსტრირება.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ფასილიტაცია,ისტ,ფასილიტატორი

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვადასხვა სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

სხვადასხვა სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

სესია დაეხმარება პედაგოგებს მოსწავლეებს მისცენ მიმართულება, და უჩვენონ მათ გზა, თუ როგორ უნდა ასწავლონ მოსწვალეებს საკუთათარი ცოდნის ფასილიტაციის გზით მიღების ხელშეწყობაზე, განივითარონ თვითსწავლის უნარები.

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

ყველა

წინარე ცოდნა

ისტ-ის საბაზო დონე, სწავლა-სწავლების მეთოდების ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

ლეპტოპი

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მიზანია სწავლებაში ფასილიტაციის მეთოდის დანერგვის სტრატეგიების გაცნობა. ახალი სწვალის მეთოდების გაზირება შესაბამისის ისტ ხელსაწყოების გამოყენებით. სესიაზე მსმენელებს საშუალება ექნებათ გაეცნონ ფასილიტაციის თანამედროვე ტექნოლოგიებს რათა შემდეგ საშუალება მიეცეთ დანერგონ ის საკუთარ პრაქტიკაში. გაეცნობიან ვიზუალური ფასილიტაციის ტექნოლოგიებს , რომლებიც შეცვლის შეხედულებას ტრადიცილუს სწავლების ელემენტებზე და ჯგუფური მუშაობის მეთოდებზე. სესიის მსვლელობის დროს განხილული იქნება ფასილიტაციის რამდენიმე მეთოდი: საგაკვეთილო, საპროექტო მუშაობის, რომელთა შეთავსებასაც შემდეგ შეძლებენ მონაწილეები საკუთარ პროფესიულ მიდგომებთან.

სესიის მონახაზი

სესია შედგენა სამი ნაწილისგან: I ნაწილი - სწავლებაში ფასილიტაციის მიდგომების გამოყენების საჭიროებაზე (10 წთ). II ნაწილი - სესიის ეს ნაწილი დაეთმობა ფასილიტაციის ტექნოლოგიების და მეთოდების გაცნობას (განიხილება თემები ფასილიტაცია გაკვეთილზე და გაკვეთილს მიღმა სასწავლო პროექტების განხორციელების დროს) (20 წთ). III ნაწილი - სტრატეგიების განხილვა ფასილიტაციისას ისტ-ის ეფექტურად გამოყენებისთვის. კითხვა-პასუხი (20 წთ).

გამოყენებული ლიტერატურა

ელექტრონული საიტები

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

-სსიპ გურჯაანი მუნიციპალიტეტის სოფელ გურჯაანის საჯარო სკოლის მათემატიკის და ისტ-ის მასწავლებელი. -მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტის ტრენერ-კონსულტანტი. -განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექპერტი. -სწავლებაში ვიყენებ ფასილუტაციის ტექნოლოგიებს, გავლილი მაქვს სხვადასხვა ონალინ ტრენინგები, დამუშავებული მაქვს მეთოდური ლიტერატურა

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს