სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

რუსუდან გონაშვილი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ყველა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

შეფასება , ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , დიფერენცირებული სწავლება , ინოვაციური სასწავლო გარემო , წიგნიერება ციფრულ ერაში , ინდივიდუალიზებული სწავლება , მულტიმედია რესურსები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საშუალო , საბაზო ,

სესიის სათაური

როგორ შევქმნათ სხვადასხვა უნარისა და ინტელექტის მქონე მოსწავლეზე მორგებული სასწავლო რესურსი ციფრული ტექნოლოგიების დახმარებით

სესიის მოკლე აღწერა

სესიის მსმენელები გაეცნობიან თანამედროვე სწავლების შესაბამის სტრატეგიებს, ინსტრუმენტებს. გაიგებენ როგორ გვეხმარება ტექნოლოგიები სწავლების მოდელების გადაფასებაში, როგორ გამოვიყენოთ რომელიმე მოწყობილობა ან პროგრამა სამყაროს შესაცნობად, შესასწავლად, რამის შესაქმნელად და არა მხოლოდ ინფორმაციის მისაღებად.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

მედიაწიგნიერება,ინტერაქცია,შეფასება,პრეზენტაცია,მულტიმედია

ვებ-გვერდის მისამართი

https://www.sutori.com/

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

მიზანი: მსმენელთათვის იმ სტრატეგიებისა და მეთოდების გაცნობა, რომლებითაც შესაძლებელია მოსწავლეთა შემოქმედებითი პოტენციალის გაზრდა და ყველა ინტელექტის მქონე მოსწავლის ჩართვა სასწავლო პროცესში ამოცანები:კონკრეტული ინსტრუმენტებს გაცნობით მსმენელთა ცოდნის ამაღლება და იმ უნარების გამომუშავება, რომლებიც ხელს შეუწყობს სასწავლო პროცესის გამრავალფეროვნებას .

სესიის მონახაზი

პრეზენტაციის დახმარებით მსმენელთათვის იმ სტრატეგიებისა და მეთოდების გაცნობა, რომლებითაც შესაძლებელია მოსწავლეთა შემოქმედებითი პოტენციალის გაზრდა და ყველა ინტელექტის მქონე მოსწავლის ჩართვა სასწავლო პროცესში - 5 წუთი; რამდენიმე ინტერაქტიული ინსტრუმენტის მოკლე მიმოხილვა-10 წუთი; დეტალური მიმოხილვა ინტერაქტიული ინსტრუმენტის, რომლის სახელიცაა-Sutori და რომელიც იძლევა მრავალფეროვანი სასწავლო კონტენტის შექმნის საშუალებას - 15 წუთი; ამ ინსტრუმენტში მსმენელთა ჩართულობით მოდელირებული გაკვეთილის აწყობა-20 წუთი; კითხვა-პასუხი.

გამოყენებული ლიტერატურა

ინტერნეტი

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

რამდენიმე წელია აქტიურად ვიყენებ განსახილველ ინსტრუმენტებს სასწავლო პროცესში

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს