სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ინდირა კოსტავა

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ინგლისური ენა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , ინოვაციური სასწავლო გარემო , წიგნიერება ციფრულ ერაში ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

საშუალო ,

სესიის სათაური

საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ინგლისური ენის გაკვეთილზე

სესიის მოკლე აღწერა

წარმოდგენილი იქნება კონკრეტული ონლაინ ინსტრუმენეტები კონკრეტულ სასწავლო თემატიკასთან მიმართებაში და აღნიშნულ მაგალითებზე დაყრდნობით ნაჩვენები იქნება თუ როგორ შეიძლება მოხდეს უცხო ენის 4 ძირითადი უნარის განვითარება (წერა,კითხვა,საუბარი მოსმენა) ონლაინ ინსტრუმენტები როგორიცაა : padlet.com, youtube.com, etwinning.net, lyrics.com, engvid.com, lyricstraining.com,voscreen.com. არნიშნული ინსტუმენტების გაკვეთილზე გამოყენების მთავარ მიზანს წარმოადგენს მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს შექმნა,მაქს. ჩართულობის უზრუნველყოფა და მოტივაციის ამაღლება.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

მოტივაცია,ჩართულობა,ციფრული წიგნიერების განვითარება,ინოვაციური გარემო

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

ა) მიმართულება: ძირითადი ცნებები და ოპერაციები ა.ა) ინფორმაციის მოძიება, კვლევა და ანალიზი ისტ-ის გამოყენებით; ა.ბ) ინფორმაციის ორგანიზება, შენახვა და გაზიარება ისტ-ის გამოყენებით; გ) მიმართულება: ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო რესურსების შექმნა და გამოყენებ

სხვა საგნის სტანდარტი

ა) მიმართულება – მოსმენა: ა.ა) სამიზნე ენაზე მოსაუბრეთა საუბრის გაგებაბ) მიმართულება – ლაპარაკი: ბ.ა) ბუნებრივად, დაუბრკოლებლად, შესაბამისი გამოთქმით გაბმულად ლაპარაკი და უცხოური ენისათვის დამახასიათებელი ინტონაციის დაცვა;გ.დ) პრესის (ინტერვიუ, რეპორტაჟი,

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

კოკრეტულ მაგალითებზე დაყრდნობით ყველა საგნობრივ სტანდარტ პასუხობს რაც ზემოთ მოვუთითე.

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

გამოცდილი მომხმარებელი

წინარე ცოდნა

ინფორმაციული ტექნოლოგიები ფაკულტეტის დასრულება

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

სხვა საჭიროება არ არის

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ინგლისური ენის გაკვეთილძე.

სესიის მონახაზი

1. წარმოვადგენ საშუალო საფეხურზე ინგლისურ ენის სახელძღვანელოდან აღებულ კოკნრეტულ თემას როგორიცაა საერთაშორისო ფესტივალები 2. ონლაინ ინსტუმენტის გამოყენებით როგორიცაა padlet.com როგორ შეიძლება საინტერესო პრეზენტაციის მომზადება სასურველ ფესტივალზე (მიმართულება: კითხვა, საუბარი, წერა) 3. ვებ- გვერდოს გამოყენებით როგორიცაა engvid.com ვაჩვენებთ როგორ არის შესაძლებელი საინტერესოდ მივაწოდოთ მოსწავლეებს ხსვადასხვა გრამატიკული მასალა თავისივე სავარჯიშოებით და ვუზრუნვეყოთ ყველას ჩართულობა 4. ვებგვერდების გამოყენებით როგორიცაა : voscreen.com, lyrics.com, lyricstrainig.com ვაჩვენებთ როგორ შელება მოსწავლისთვის საინტერესო დავალებების გამოყენებით ლექსიკის გამდიდრება ისე რომ მოტივაცია და ჩართულობა იყოს მაღალი 5.etwinning.net, learningapps.com ვებგვერდების დახმარებით როგორე ვასწავლით მოსწავლეებს სხვადასვა თამაშების მომზადებას უცხო ენაზე სასწავლო თემატიკიდან გამომდინარე.

გამოყენებული ლიტერატურა

ზემოთ ჩამოთვლილი ვებ გვერდები

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

5 წელია სხვადასხვა ონლაინ ინსტრუმენტესა და ვებ გვერდებს ვიყენებ ინგლისურ ენის გაკვეთილზე.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს