სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

შორენა აბესაძე

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

მათემატიკა , ისტ ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დისტანციური, ონლაინ და შერეული სწავლება , ინოვაციური სასწავლო გარემო ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , სკოლის ინფორმაციული მენეჯერები , IT და საგანმანათლებლო პროგრამების მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საშუალო , საბაზო ,

სესიის სათაური

მათემატიკური ამოცანების ამოხსნა ტექნოლოგიების გამოყენებით

სესიის მოკლე აღწერა

სესიაზე განხილული იქნება კვლევის შედეგები, რომელიც ნათლად წარმოაჩენს იმ საკითხებს, რაც რთულად დაძლევადია მოსწავლეებისთვის მათემატიკის სასკოლო კურსში. განხილული იქნება ელექტრონული რესურსები აღნიშნული პრობლემების გადასაჭრელად.წარმოდგენილი იქნება ახალი ციფრული რესურსი.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ისტ,მათემატიკა,ტექნოლოგიების განათლებაში,კომპიუტერული თამაშები და სიმულაციები,აზროვნება,დაინტერესება

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება ინფორმაციის მოძიებისას და კვლევის პროცესში.

სხვა საგნის სტანდარტი

ნაწილები და პროცენტები

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

სესიაზე წარმოდგენილი ელექტრონული რესურსების გაცნობით პედაგოგები შეძლებენ მათ გამოყენებას გაკვეთილზე და ნაწილობრივ მაინც მოხერხდება მოსწავლეთა დაინტერესების და ჩართულობის გაზრდა

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

დამწყები

წინარე ცოდნა

-

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

პრობლემების დასმა და მათი გადაჭრის გზების მოძებნა. როგორც საქრათველოში, ისე მთელ მსოფლიოში სკოლებში ერთ-ერთ რთულ საგნად მიჩნეულია მათემატიკა. კვლევების შედეგად იკვეთება სხვადასხბა საკითხები, რომლებიც ურთულდებათ მოსწავლეებს. მათ შორის არის ნაწილები და პროცენტები. სირთულე განსაკუთრებით იჩენს თავს, როცა საქმე პრაქტიკული ამოცანების ამოხსნას ეხება. ტექნოლოგიების დანიშნულებას განათლებაში კი სწორედ ასეთი ტიპის პრობლემების გადაჭრა წარმოადგენს. პრეზენტაციის მიზანია გამოკვეთოს პრობლემა და შესთავაზოს მსმენელებს სხვადასხვა ტექნოლოგიური საშუალებები, რაც პედაგოგებს დაეხმარებათ საკლასო ოთახში აღნიშნული პრობლემების მოგვარებაში.

სესიის მონახაზი

პრეზენტაცია: პრობლემის დასმა, კვლევის შედეგების გაცნობა. სხვადასხვა ელ-რესურსების პრეზენტაცია. ახალი ელ-რესურსის წარდგენა.

გამოყენებული ლიტერატურა

The role of technologywhen teaching mathematics Linköping University http://www.mai.liu.se/SMDF/arkiv/MB9/MB9,%2025-33.pdf Tomas Bergqvist, Mikael Holmquist and Thomas Lingefjärd

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

პროფესიით მათემატიკოსი ვარ. პროცენტები და წილადები ყოველთვის იყო ერთ-ერთი რთულად აღსაქმელი საკითხი მოსწავლეებისთვის. ამიტომ დავინტერესდი ამ საკითხის შესწავლიათ. რა ხდება სხვა ქვეყნებში, რატომ უჭირთ მოსწავლეებს სწავლა? იქნებ აბსტრაქტული ხედვა სჭირდება ამ საკითხის შესწავლას? იქნებ აქტივობები უნდა იყოს უფრო მრავლფეროვანი, ფერადი, მიმზიდველი, საინტერესო და მრავალფეროვანი? იქნებ კითხვებზე გაცემის თავისებური გზა უნდა მოძებნოს ყველა მოსწავლემ (თავად ისწავლოს) - ვასწავლოთ თუ ისწავლოს? ტექნოლოგიების გამოყენება ამ დროს ყველაზე კარგი საშუალებაა.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს