სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

დავით ნოზაძე

სესიის თანამომხსენებელი

ზაალ ჭუმნბურიძე

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ბუნებისმეტყველება , მათემატიკა , სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება , ისტ , სხვა , ზრდასრულთა განათლება ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , თანამედროვე ტენდენციები ტექნოლოგიებში , თამაშები და სიმულაციები , სწავლების დიზაინი და მიწოდების მეთოდები , ონლაინ პროფესიული განვითარება , ღია კოდის საგანმანათლებლო რესურსები , პროგრამირება და რობოტები , მულტიმედია რესურსები , მასწავლებლების მომზადება ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები , უნივერსიტეტის წარმომადგენლები , ტრენერები , სკოლის ინფორმაციული მენეჯერები , ისტ კომპანიების წარმომადგენლები , IT და საგანმანათლებლო პროგრამების მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

ლექცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საშუალო , საბაზო , სხვა , უნივერსიტეტი ,

სესიის სათაური

კოდირება ყველასათვის

სესიის მოკლე აღწერა

სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ჩემი პედაგოგური პრაქტიკის შედეგები თუ როგორ საინტერესოდ არის შესაძლებელი სკოლებში ისწავლებოდეს კოდირება, განხილული იქნება ჩემი პრაქტიკული მუშაობის შედეგი ვისაუბრებ მის ანალიზზე და აუდიტორიას ნათლად და მკაფიაოდ დავანახებ თუ რამდენად იოლად და მარტივად არის შესაძლებელი სკოლებში ისტ პედაგოგებმა დაიწყონ კოდირების სისტემების შესწავლა. ნაჩვენები იქნება კონკრეტული მაგალითები და განხილული იქნება ის ონლაინ ინსტრუმენტები რომელსაც მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები იყენებენ კოდირების შესწავლაში მაგ: codemonkey Codecademy, codecombat, kodugamelab, codecombat, mblock, Scratch Studio და სხვა საინტერესო ონლაინ პლატფორმის რესურსი

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

სესიის თანაწამყვანი იქნება სკოლის მოსწავლე

საკვანძო სიტყვები

კოდირება,თამაში,პროგრამირება,რობოტები,ალგორითმი,აზროვნება

ვებ-გვერდის მისამართი

https://www.youtube.com/watch?v=dU1xS07N-FA&t=346s

ისტ სტანდარტი

ის.ტექნ.დაწყ.1., ის.ტექნ.დაწყ.4. 1. ის.ტექნ.დაწყ.4. 2, არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.1., არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.3.არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.4.

სხვა საგნის სტანდარტი

მათემატიკა, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

ის.ტექნ.დაწყ.1. მსჯელობს ისტ-ის გამოყენების როგორც დადებით, ისე უარყოფით მხარეებზე ადამიანის საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში. ის.ტექნ.დაწყ.4. 1. აფასებს ციფრული საშუალებების შესაძლებლობებს და ადეკვატურად შეარჩევს მათ ახალი პროდუქტის შექმნისას; იყენებს ისტ-ს კანონზომიერების აღმოჩენისას და კანონზომიერების შექმნისას (მაგ.,: რიცხვითი მიმდევრობა); ის.ტექნ.დაწყ.4. 2. ციფრული ნამუშევრის/პროდუქტის შექმნისას კომბინირებულად იყენებს ტექსტურ, გრაფიკულ და აუდიო მასალას. არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.1. მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს ალგორითმის ცნება, ეფექტურად გამოიყენოს ალგორითმის ჩაწერის და შეფასების საშუალებები დასმული ამოცანის ამოსახსნელად. არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.3. მოსწავლეს შეუძლია ალგორითმის და მონაცემთა სტრუქტურის რეალიზაცია, კომპიუტერში პროგრამული ბრძანებების მიმდევრობის კორექტული შესრულება. არჩ.კომპ.მეც.X/XI/XII.4. მოსწავლეს შეუძლია გამოთვლილი ინფორმაციის წარმოდგენა სხვადასხვა ციფრული ფორმატით, მისი მოწესრიგება, კომუნიკაცია, დასმული ამოცანის გადაჭრის შემდეგ საბოლოო შედეგების დემონსტრირება.

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

ვებ ბრაუზერის მოხმარება

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

სტანდარტული სამუსაო ოთახი აკმაყოფილებს ცვენს სალექციო გამოსვლას

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

დღევანდელობაში რამდენად მნიშვნელოვანია კოდირების შესწავლა, რა გამოწვევეის წინაშე დგას ქვეყნები, როგორაა შესაძლებელი სკოლის დონეზე ავამაღლოთ ცოდნის დონე კომპიუტერულ მეცნირებებში და როგორ და რა მეთოდებით არის ამის მიღწევა შესაძლებელი. კოდირების შესწავლა მარტივი და სახალისო აქტივობებით, მოსწავლეებისთვის გასაგები და სახალისო ამოცანები რომელიც ნათელ ხედვას შეუქმნის მოსწავლეს კოდირების შესწავლის აუცილებლობაზე. თამაშებზე დაფუძნებული კოდირების სისტემები და ბავშვების (მოსწავლეების) დაინტერესება, რომ მივიღოთ პროგრესული მოაზროვნე თაობა

სესიის მონახაზი

სესიის დრო ასე გადავანაწილე:მისალმება 2-3 წუთიაუდიტორიის გამოწვევა რამოდენიმე მაპროვოცირებელი კითხვა აუდიტორიას 5-წუთითემის მიზანი და შედეგები თუ რა არის კოდინგი რაში გამოიყენება და რა შედგები აქვს მას ჩვენს დღევანდელობასთან 5-წუთისაინტერესო ონლაინ პლატფორმის ისნტრუმენტები რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელის სკოლებში ბავშვებს (მოსწავლეებს) ვასწავლოთ კოდირება , მოკლე აღწერა როგორი პრინციპიტ მუსაობენ ასეთი სისტემები 15-წუთიპრაქტიკული მაგალითები რისი გაკეთება შეუძლიათ მოსწავლეებს მოსწავლის მიერ წარმოდგენილი იქნება რამოდენიმე პროექტი რომელიც შესრულებულია კოდირების სისტემით და ტავად მოსწავლე ისაუბრეს როგორ მარტივად და სწრაფად დაუფლა ამ ყველაფერს, მოსწავლე აუდიტორიას გაუზიარებს თავის ხედვას თუ რაში იყენებს ის ამ ყველაფერს 10-წუთირა გზები არსებობს იმისთვის რომ სკოლებმა დაიწყონ კოდირების შესწავლა თუნდაც წრეობრივი და საკლუბო მუშაობის სახით 5-წუთირჩევები და რეკომენდაციები კოდირების სწავლით დაინტერესებულ პირთათვის 5-წუთიკითხვა პასუხის რეჯიმი 2-3 წუთი

გამოყენებული ლიტერატურა

https://www.edutopia.org/topic/coding-classroom https://www.tynker.com/school/ https://www.codeintheschools.org/ http://www.mblock.cc/ https://codecombat.com/

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

ხუთ წლიანი პედაგოგიური პრაქტიკა კოდირების სწავლების მიმართულებით. ტექნოპარკის ტრენერი კოდირების მიმართულებით (Python). უკრაინული კომპანია Skill up - ტრენინგების სამ თვიანი კურსის მონაწილე-მსმენელი ,,coding for everyone

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს