სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

გიორგი არავიაშვილი

სესიის თანამომხსენებელი

შორენა მიქაბერიძე

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ყველა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

შეფასება , გამოთვლები ღრუბლებში (cloud computing) , ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , დიფერენცირებული სწავლება , დისტანციური, ონლაინ და შერეული სწავლება , საგანმანათლებლო პოლიტიკა და ხედვა , თანამედროვე ტენდენციები ტექნოლოგიებში , ინოვაციური სასწავლო გარემო , სწავლების დიზაინი და მიწოდების მეთოდები , წიგნიერება ციფრულ ერაში , მობილურით სწავლება , ონლაინ პროფესიული განვითარება , ინდივიდუალიზებული სწავლება , პროფესიული განვითარება , სტანდარტები , მულტიმედია რესურსები , მასწავლებლების მომზადება ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები , უნივერსიტეტის წარმომადგენლები , ტრენერები , სკოლის ინფორმაციული მენეჯერები , ისტ კომპანიების წარმომადგენლები , IT და საგანმანათლებლო პროგრამების მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

პლენარული სესია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საშუალო , საბაზო , უნივერსიტეტი ,

სესიის სათაური

ციფრული სწავლება ქართულ სივრცეში

სესიის მოკლე აღწერა

სესიაზე საუბარი იქნება ონლაინ სწავლებაზე, როგორც ტრადიციული სწავლების ალტერნატიულ ფორმაზე. სესიაზე მოხდება ონლაინ სწავლების აღწერა, ვისაუბრებთ ონლაინ სწავლების ხელმისაწვდომობაზე. განხილული იქნება ქართულენოვანი ონლაინ პლატფორმა და მასზე განთავსებული ქართულ საგანმანათლებლო ბაზარზე მოთხოვნადი ონლაინ კურსები.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ონლაინ სწავლება,ონლაინ ტუტორი,ჯგუფური მუშაობა,სწავლის მსწავლელი,კვლევა,საგანმანათლებლო კვლევა,ხატვა,ხატვის ონლაინ კურსი

ვებ-გვერდის მისამართი

www.dgsalt.org

ისტ სტანდარტი

მოიცავს სხვადასხვა სტანდარტს

სხვა საგნის სტანდარტი

მოიცავს სხვადასხვა სტანდარტს

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

ონალინ კურსის სპეციპიკიდან გამომდინარე სრულდება სხვადასხვა სტანდარტი

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

კი

ისტ უნარების დონე

ყველა

წინარე ცოდნა

ისტ-ის საბაზო უნარ-ჩვევეი

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

ნებისმიერი კომპიუტერული მოწყობილობა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

ლეპტოპი

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მიზანა სასკოლო საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება თუ როგორ მივიღოთ განათლება დისტანციურად ონლაინ სასწავლო პლატფორმის საშუალებით; ასევე, მათი დაინტერესება შექმნან და წარმართონ საკუთარი ონლაინ კურსი, ან მონაწილეობა მიიღონ dgsalt.org-ის პლატფორმაზე არსებულ კურსებში.

სესიის მონახაზი

სესიის შინაარსი მოიცავს 3 საფეხურს: I საფეხური ონლაინ სასწავლო პლატფორმის გაცნობას დაეთმობა dgsalt.org მაგალითზე, მსმენელები შეიტყობენ როგორ შეიძლება პლატფორმაზე კურსის გავლა ან საკუთარი კურსის განათავსება. II საფეხურზე ტუტორები მსმენელებს გააცნობენ კურსების შინაარს და აქტუალობას, კონკრეტულად: როგორ მიიღონ ინფორმაცია კურსის სილაბუსის მიხედვით, რა ტიპის აქტივობებში ჩაერთვებიან კურსის განმავლობაში, როგორ და რა ფორმით შეუძლიათ ინტერაქცია ინსტრუქტორთან და კურსის მსმენელებთან. III საფეხური დაეთმობა აუდიტორიასთან რეფლექსიას (კითხვა - პასუხის რეჟიმით).

გამოყენებული ლიტერატურა

www.dgsalt.org

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

სესიას წარადგენენ DG-SALT-ის თანამშრომლები/ტუტორები, რომლებიც ჩართულნი არიან ონლაინ სასწავლო რესურსების შექმნასა და განთავსებაში.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს