სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

გიორგი ხომასურიძე

სესიის თანამომხსენებელი

მარეხი კუტალაძე

თემატური მიმართულება

მენეჯმენტი და ლიდერობა ისტ-ის დახმარებით

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სხვა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

საშუალო ,

სესიის სათაური

საგაკვეთილო ცხრილის შედგენა ტექნოლოგიების გამოყენებით

სესიის მოკლე აღწერა

ელექტრონული პრეზენტაციის დახმარებით მოხდება წარდგენა თუ როგორ შეიძლება საგაკვეთილო ცხრილის შედგენა მარტივად ტექნოლოგიების გამოყენებით.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

საგაკვეთილო ცხრილი.,სკოლის დირექცია

ვებ-გვერდის მისამართი

http://www.asctimetables.com/timetables_ru.html

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

წინდოუსის ოპერაციული სისტემისა და საოფისე პროგრამების საბაზისო ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

მიზანი: საჯარო სკოლის დირექციისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები გაეცნობიან/შეისწავლიან სკოლის საგაკვეთილო ცხრილის მარტივად შედგენის მეთოდებს პროგრამა

სესიის მონახაზი

ელექტრონული პრეზენტაციის დახმარებით მოხდება პროგრამა

გამოყენებული ლიტერატურა

http://help.asctimetables.com/index.php?lang_id=7&id=513

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

სკოლაში უკვე მესამე წელია წარმატებულად ვიყენებთ პროგრამას AscTametables

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს