სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

თამარ ლოსაბერიძე

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

მენეჯმენტი და ლიდერობა ისტ-ის დახმარებით

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ისტ , სხვა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , თანამედროვე ტენდენციები ტექნოლოგიებში , წიგნიერება ციფრულ ერაში ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები , სკოლის ინფორმაციული მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

საშუალო ,

სესიის სათაური

განათლება ფურცლის გარეშე - სკოლის ციფრული სელფი

სესიის მოკლე აღწერა

სკოლის საჭიროებიდან გამომდინარე ციფრული წიგნიერების განვითარების ხელშეწყობა და მოსალოდნელი შედეგები, ციფრული ინსტრუმენტების გამოყენებით სკოლის ციფრული წიგნიერების დონის განსაზღვრა და ციფრული მოქალაქეობის განვითარება.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ციფრული წიგნიერება,სიმლაციები,პროექტები,ციფრული სელფი

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

პრეზენტაციის მიზანია დავანახო მსმენელებს თუ რა უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებას სკოლის წარმატებაში. სკოლის მთავარი პრიორიტეტი ეს არის ციფრული ტექნოლოგიების მაქსიმალურად ინტეგრირება სწავლა-სწავლების პროცესში, რაც დადებითაც მოქმედებს სკოლის ავტორიტეტის ამაღლებასა და სწავლების ხარისხის განვითარებაში.

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

2014 წლიდან დღემდე ვარ სსიპ ქალაქ თბილისის N123 საჯარო სკოლის დირექტორი. ჩემი მიზანია დავანახო, თუ როგორ განვითარდა, რა წარმატებას მიაღწია სკოლამ ამ მიმართულებით და რა პოზიტიური გავლენა იქონია სწავლა-სწავლების პროცესზე ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებამ.

სესიის მონახაზი

ჩემი მიზანია დავანახო მსმენელებს, რომ ციფრული წიგნიერების განვითარება ხელს უწყობს და გვეხმარება მოსწავლეთა საჭიროებების გათვალისწინებაში, სწავლების დიფერენცრებაში და მოტვაციის გაზრდაში. მნიშვნელოვანია სკოლის საჭიროებების კვლევა, ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოკვეთა ციფრული ინსტრუმენტების გამოყენებით და ზრუნვა განვითარებაზე.

გამოყენებული ლიტერატურა

http://tpdc.ge/essentials/

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

2014 წლიდან დღემდე ვარ სსიპ ქალაქ თბილისის დირექტორი და ვიყენებთ ტექნოლოგიებს სწავლა-სწავლების ხარისხისა და მართვის გაუმჯობესაბისათვის.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს