სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ლალი გიგაური

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

პროფესიული განვითარება

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ისტ ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

პროფესიული განვითარება , სტანდარტები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , ტრენერები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი ,

სესიის სათაური

ისტ -ის სწავლების მეთოდები და სტრატეგიები ახალი ესგ-ს მიხედვით

სესიის მოკლე აღწერა

სესიის მიმდინარეობისას დეტალურად განიხილება ახალი 2018-2023 წლის ისტ სტანდარტი, მისი გამოყენებით სასწავალო ერთეულების დაგეგმის მეთოდიკა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ეროვნული სასწავლო გეგმა,ისტ,გამჭოლი კომპეტენციები

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

ესგ 2018-2023

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მონახაზი

აქტიური ლექცია პრეზენტაციის გამოყენებით - 15 წთ საგაკვეთილო პროცესის წარმართვის მეთოდოლოგია ახალი ესგ-ს გათვალისწინებით (რეკომენდაციები პედაგოგებს) 20 წთ კითხვა - პასუხი 15 წთ სესიის შეჯამება 5 წთ

გამოყენებული ლიტერატურა

http://ncp.ge/curriculum/satesto-seqtsia/akhali-sastsavlo-gegmebi-2018-2024

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს