სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ქეთევან ცერაძე

სესიის თანამომხსენებელი

ლალი გიგაური

თემატური მიმართულება

პროფესიული განვითარება

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ყველა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , პროფესიული განვითარება ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საშუალო , საბაზო ,

სესიის სათაური

ელ. სასწავლო რესურსების შექმნის მეთოდიკა

სესიის მოკლე აღწერა

სესია დაიწყება პრეზენტაციით - ელ. სასწავლო რესურსის როლი მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებაში და მისი შექმნის მეთოდიკა, პრეზენტაციის შემდეგ მოხდება სხვადასხვა პროგრამებში შექმნილი ელ. რესურსების დემოსტრირება, გაგრძელდება კითხვა-პასუხის რეჟიმში და ბოლოს მოხდება სესიის შეჯამება.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

პროფესიული განვითარება,ელ. სასწავლო რესურსი

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

გამოცდილი მომხმარებელი

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

მარტივი და ყველასთვის ხელმისაწვდომი პროგრამების საშუალებით ელ. სასწავლო რესურსების შექმნა და ეფექტურად გამოყენება სასწავლო პროცესში ესგ-ის მოთხოვნებისა და მასწავლებელთა პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად.

სესიის მონახაზი

პრეზენტაცია - ელ. სასწავლო რესურსის როლი მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებაში და მისი შექმნის მეთოდიკა - 15წთ; სხვადასვა პროგრამებში შექმნილი ელ. სასწავლო რესურსების დემოსტრირება - 25წთ; კითხვა-პასუხი - 15წთ; სესიის შეჯამება - 5წთ

გამოყენებული ლიტერატურა

ესგ 2011-2016; მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის გზამკვლევი; www.ict.tpdc.ge

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

სისტემატიურად ვქმნი და აქტიურად ვიყენებ ელ. სასწავლო რესურსებს საგაკვეთილო პროცესში, რამდენიმე მათგანი შეფასებულია სკოლის შეფასების ჯგუფის მიერ კრედიტ-ქულებით.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს