სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ნინო ბიწკინაშვილი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ბუნებისმეტყველება , საზოგადოებრივი მეცნიერებები , სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება , ისტ , მუსიკა , ინგლისური ენა , გერმანული ენა , სხვა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

წიგნიერება ციფრულ ერაში ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები , ტრენერები , სკოლის ინფორმაციული მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

პლენარული სესია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საშუალო , საბაზო , უნივერსიტეტი ,

სესიის სათაური

ტექნლოგიები გვიამბობენ

სესიის მოკლე აღწერა

სესიაზე განხილული იქნება ციფრული თხრობის ეფექტურად გამოყენების მეთოდები სხვადასხვა საგნობრივ ჯგუფებთან, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო პრაქტიკების მიხედვით. ციფრული თხრობის დადებითი ეფექტები და გავლენები სწავლა-სწავლების ხარისხზე. რა დანიშნულება აქვს თხრობას ტექნოლოგიების გამოყენებით და რატომ ვუყვებით სხვას. სასწავლო/ემოციური დანიშნულების გააზრება და მორგება ეროვნული სასწავლო გეგმაზე.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

მომხსენებელს პრეზენტაცია აქვს გაკეთებული იგივე ან მსგავს თემაზე საერთაშორისო კონფერენციაზე

საკვანძო სიტყვები

თხრობა,ციფრული თხრობა,ტექნოლოგიების ენა,თხრობის ახალი მეთოდი

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

3.1. აყალიბებს იდეებს და ამუშავებს გეგმებს; 5.1. ისტ-ის გამოყენება ინფორმაციის მოძიებისა და კვლევის დასაგეგმად.

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

სესიის მსმენელებს საშუალება ექნებათ გაეცნონ მეთოდებს და ტექნიკურ საშუალებებს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ციფრული თხრობის იდეების გენერირება, გადგეგმვა, განხორციელება და შეფასება. ასევე განხილული იქნება, თუ რას წარმოადგენს კვლევა მოსწავლეებისთვის და როგორ უნდა გამოიყენონ ეფექტურად ისტ-ი ინფორმაციის მოძიებისა და კვლევის დასაგეგმად.

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

ყველა

წინარე ცოდნა

N/A

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

პროექტორი, კომპიუტერი

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მიზანია, მსმენელებმა გაიაზრონ თხრობის ეფექტურობა 21 საუკუნეში. დაინახონ მისი გამოყენების მრავალფეროვნება და საჭიროება, რათა მოხდეს მოსწავლეებსა და სტუდენტებში კრიტიკული აზროვნების, შემოქმედებითობის უნარის გაზრდა, საგნობრივ კომპეტენციებისა და ციფრულ წიგნიერებასთან ერთად.

სესიის მონახაზი

1. შესავალი (10 წთ.) 2. ციფრული თხრობის ციკლი: იდეების გენერირება, გადგეგმვა, განხორციელება, შეფასება (20 წთ.) 3. ადგილობრივი კვლევები (5 წთ.) 4. საერთაშორისო პრაქტიკა (5 წთ.) 5. მასწავლებლის როლი ციფრულ თხრობაში (10 წთ.) 6. შეკითხვები (10 წთ.).

გამოყენებული ლიტერატურა

.http://www.digitales.us/digital-storytelling/; http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

1. ციფრული თხრობისა და ციფრული ტექნოლოგიების საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა; 2. დოქტორანტი; საკვლევი საგანი - ციფრული თხრობა და მისი ეფექტურობა განათლებაში; 3. ციფრულ თხრობასთან დაკავშირებული საერთაშორისო სტატიების ავტორი. 4. ტრენინგ მოდულის ავტორი - "ციფრული თხრობა მასწავლებლებისთვის". 4. ციფრული თხრობა და არაფორმალური განათლება - პროექტის მკვლევარი.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს