სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ნოდარ ცაგარეიშვილი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ყველა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

1:1 ელექტრონული სწავლების სტრატეგია და დანერგვა , ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , დისტანციური, ონლაინ და შერეული სწავლება , თანამედროვე ტენდენციები ტექნოლოგიებში , ინოვაციური სასწავლო გარემო , მულტიმედია რესურსები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , უნივერსიტეტის წარმომადგენლები , ტრენერები ,

სესიის ფორმატი

ლექცია

სწავლების საფეხური

დაწყებითი , საშუალო , საბაზო , უნივერსიტეტი ,

სესიის სათაური

ვებინარი როგორც ინოვაციური სწავლების მეთოდი

სესიის მოკლე აღწერა

სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ვებინარი როგორც ონლაინ სწავლების ეფექტური, თანამედროვე საშუალება.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

სესიაზე წარმოდგენილი იქნება თემა/პროექტი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობას

საკვანძო სიტყვები

ვებინარი,ონლაინ სწავლება,დისტანციური სწავლება,სწავლება

ვებ-გვერდის მისამართი

moodle.atsu.edu.ge

ისტ სტანდარტი

მასწავლებელს შეუძლია იტერაქტიული ვირტუალური გარემოს გამოყენება სწავლების პროცესში. მასწავლებელი იყენებს ციფრული კომუნიკაციის საშუალებებს მოსწავლეთა შეფასებისა და უკუკავშირისათვის. მასწავლებელი უზარებს კოლეგებსა და ფართო საზოგადოებას სასწავლო პროცესის, გაკ

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

ყველა

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

ნებისმიერი კომპიუტერული მოწყობილობა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მიზანს წარმოადგენ დამსწრე საზოგადოებას გავაცნოთ ვებინარის ჩატარების ორგანიზაცია. მისი დადებითი მხარეები და ეფექტურობა დისტანციური სწავლების დროს.

სესიის მონახაზი

სესია იქნება ინტერაქტიული, პრეზენტაციის მიმდინარეობისას ჩაერთვებიან მსმენელები.

გამოყენებული ლიტერატურა

https://www.gotomeeting.com/ https://www.webex.com https://etutorium.ru https://вебинар.com https://www.virtualroom.ru

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

ვარ ელექტრონული სწავლების კოორდინატორი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩატარებული მაქვს რამოდენიმე ვებინარი საინფორამაციო ტექნოლოგიებში.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს