სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ნანი შევარდენიძე

სესიის თანამომხსენებელი

ნანა სამხარაძე

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

მათემატიკა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ელექტრონული ინსტრუმენტები/რესურსები , თამაშები და სიმულაციები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

საშუალო ,

სესიის სათაური

მათემატიკა - სერიოზული და სახალისო

სესიის მოკლე აღწერა

სესია მოიცავს სიმულაციების პრეზენტაციას: ალბათობის თეორიიდან და გეომეტრიიდან (კერძოდ შლილების, მობრუნების, წრეწირში ჩახაზული კუთხეების ჩვენებას და სხვა)

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

მათემატიკა,ალბათობა,სიმულაციები,სივრცე,შლილები,გეომეტრია

ვებ-გვერდის მისამართი

http://www.matematicasvisuales.com/html/geometria/geometria.html

ისტ სტანდარტი

5. მოსწავლე იყენებს ისტ-ს იმის გამოსაკვლევად, თუ რა შეიძლება მოხდეს რეალურ ან წარმოსახვით ვითარებაში.4. მოსწავლე კვლევისას და პრობლემის გადაჭრისას ირჩევს ადეკვატურ ციფრულ მოდელს ან სიმულაციას.

სხვა საგნის სტანდარტი

მათ.IX.13. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა ანალიზი და დასკვნების ჩამოყალიბება. • გამოთქვამს ვარაუდს ხდომილობის მოსალოდნელობის შესახებ მონაცემთა საფუძველზე (მაგალითად, ფარდობითი სიხშირის მიხედვით) და ასაბუთებს ვარაუდის მართლზომიერებას.მათ. გაძ. XI.9 მოსწავლეს

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

პრეზენტაციაში არსებული სიმულაციები გამიზნულია მოცემული საკითხების უკეთ გააზრებისთვის და თეორიული მასალის თვალსაჩინოდ წარმოდგენის მიზნით.

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

ნებისმიერი კომპიუტერული მოწყობილობა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მიზანია მასწავლებლებისთვის სიმულაციების გამოყენების საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება, მათი უპირატესობების წარმოჩენა და განხილვა.

სესიის მონახაზი

10 წუთი- პრეზენტაციის ამოცანების გაცნობა, მათემატიკაში არსებული ისტ. რესურსების მიმოხილვა,მათი გამოყენების მიზნობრიობა. 20 წუთი-Matematicas Visuales ჩვენება, მასში არსებული მრავალფეროვანი სიმულაციების დათვალიერება, გამოცდა. კატეგორიების მიხედვით რამდენიმე სიმულაციის განხილვა. 15 წუთი- Academo -ს გაცნობა და კონკრეტული სიმულაციების დათვალიერება, მათი უპირატესობების წარმოჩენა. 15 წუთი-პრეზენტაციის შეჯამება, კითხვებზე პასუხი და რეფლექსია

გამოყენებული ლიტერატურა

ეროვნული სასწავლო გეგმა

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

პრაქტიკაში აქტიურად ვიყენებ ორივე საიტზე არსებულ სიმულაციებს შესაბამისი საკითხების ახსნისას და განმტკიცებისას.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს