სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ხათუნა ციხელაშვილი

სესიის თანამომხსენებელი

სოფიკო მეხაშიშვილი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ყველა ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დიფერენცირებული სწავლება , დისტანციური, ონლაინ და შერეული სწავლება , თანამედროვე ტენდენციები ტექნოლოგიებში , ინოვაციური სასწავლო გარემო ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლები , საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

სხვა ,

სესიის სათაური

ვირტუალური საკლასო ოთახი და სწავლა სინქრონულად

სესიის მოკლე აღწერა

როგორ ავაწყოთ ვირტუალური საკლასი ოთახი, როგორ გამოვიყენოთ ვირტუალური კლასი სხვადასხვა საგნის გაკვეთილის ან სამუშაო შეხვედრის ჩასატარებლად.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

დისტანციური სწავლება,ვირტუალური საკლასო ოთახი,ონლაინ სწავლება

ვებ-გვერდის მისამართი

http://distancelearning.mes.gov.ge

ისტ სტანდარტი

ისტ-ის გამოყენებით შესაძლებელია ისეთი თვალსაჩინოებების შექმნა და გამოყენება, რომლებიც საჭიროა ახალი ცნების, ობიექტისა და პროცედურის შემოტანისას.

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

ისტ-ის გამოყენებით ციფრული, ინტერაქტუილი რესურსების შექმნა, ენის ფლობის დონის გაუმჯობესების მიზნით, ვირტუალური საკლასო გარემოს შექმნა და საინტერესო შემეცნებითი აქტივობებით დატვირთვა.

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

კომპიუტერთან მუშაობის საბაზისო უნარები

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

პორტატული კომიუტერი, დინამიკები, პროექტორი, პორტატული კომპიუტერესბი მსმენელებს.

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

მსმენელებს გააცნოს Skype for Business -ის გამოყენებით ვირტუალური კლასის შექმნა, პროგრამაში მუშაობა. ვირტუალური კლასის დადებითი მხარეების გაცნობა. ქართული ენის დისტანციური სწავლების პროექტის მაგალითზე არსებული გამოცდილების გაზიარება.

სესიის მონახაზი

ვირტუალური საკლასი ოთახის დანიშნულების გაცნობა, საკლასო ოთახის აწყობა, გამოყენების გზების ჩვენება ქართული ენის დისტანციური სწავლების პროექტის მაგალითზე. მინილექცია პრეზენტაციის სახით რა არის და როგორ ავაწყოთ Skype for Business -ის გამოყენებით ვირტუალური საკლასო ოთახი. 7 წთ ქართული ენის დისტანციური სწავლების პროექტის მიზნების და მიღწეული შედეგების გაცნობა 10 წთ. პროექტში მონაწილე ორი მასწავლებლის გამოცდილების გაზიარება კონკრეტული რესურსების გამოყენებით. 15 წთ. პარაქტიკული მუშაობა: მონაწილეების ვირტუალურ საკლასო ოთახში შემოყვანა და მუშაობა. 20 წთ კითხვა- პასუხი 8 წთ

გამოყენებული ლიტერატურა

ევროკავშირის სტანდარტები, ეროვნული სასწავლო გეგმა

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

ხათუნა ციხელაშვილი პროექტის კოორდიმატორი, საკლასო ვირტუალური სივრცის შექმნა და ტექნიკური მხარდაჭერა, პროექტის ლოჯისტიკა.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს