სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ლია ხამხაძე

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ისტ ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ინოვაციური სასწავლო გარემო ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

საბაზო საფეხურის მასწავლებლები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

საბაზო ,

სესიის სათაური

Google Classroom გამოყენება სასწავლო პროცესში

სესიის მოკლე აღწერა

Google Classroom გამოყენების უპირატესობანი, ძირითადი ინსტრუმენტების განხილვა

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

სესიის თანაწამყვანი იქნება სკოლის მოსწავლე

საკვანძო სიტყვები

Google Classroom

ვებ-გვერდის მისამართი

https://edu.google.com/k-12-solutions/classroom/?modal_active=none

ისტ სტანდარტი

ის ტექნ. VI.4. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის ციფრული საშუალების შერჩევა და გამოყენება კომუნიკაციისა და თანამშრომლობისათვის.

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

საშუალო დონის მომხმარებელი

წინარე ცოდნა

ელექტონული ფოსტის gmail.com მომხმარებსლის ანგარიში ქონა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

Google Classroom გამოყენება სასწავლო პროცესში, მოსწავლეებთან კომუნიკაცია და ინფორმაციის გაზიარება

სესიის მონახაზი

Google Classroom–ის ინსტრუმენტების განხილვა, სესია გაგრძელდება 45 წუთი

გამოყენებული ლიტერატურა

https://www.youtube.com/watch?v=Yiu3dBeSI_A

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

ვიყენებ VI და VII კლასელ მოსწავლეებთან

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს