სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

გიორგი მანდარია

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ისტ ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დიფერენცირებული სწავლება ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

საბაზო საფეხურის მასწავლებლები , საშუალო საფეხურის მასწავლებლები , სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები , სკოლის ინფორმაციული მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

პლენარული სესია

სწავლების საფეხური

საშუალო , საბაზო ,

სესიის სათაური

მოსწავლეთა ოლიმპიადები ინფორმატიკაში, გამოცდილება, მიღწევები, პერსპექტივები

სესიის მოკლე აღწერა

საუბარი იქნება ინფორმატიკაში მოსწავლეთა ოლიმიპიადებზე, არსებულ 30 წლიან გამოცდილებაზე, მოსწავლეთა საოლიმპიადო სწავლების უკვე ჩამოყალიბებულ და გამართულ ინფრასტრუქტურაზე, ამ პერიოდის განმავლობაში მსოფლიო მასშტაბით მიღწეულ უდიდეს შედეგებზე და ასეთი ტიპის მუშაობის უკვე არსებული გამოცდილების გაფართოების და რაც შეიძლება მეტ სკოლაში დანერგვის (მათ შორის რეგიონებში) პერსპექტივებზე.

სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

ინფორმატიკა,ოლიმპიადა,დიფერენცირებული სწავლება,საოლიმპიადო ჯგუფი,განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებულ მოსწავლეებთან მუშაობა

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

კი

ვირტუალური პრეზენტაცია

არა

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

სესიის მიზანია გავაცნო სამიზნე ჯგუფებს ინფორმატიკის ოლიმპიადების სფეროში არსებული გამოცდილება, დავანახო ამ საქმიანობის უაღრესად დიდი მნიშვნელობა არსებული მიღწევების ფონზე და შევთავაზო ამ გამოცდილების გაფართოება და საქართველოს სხვა სკოლებშიც (მათ შორის რეგიონებშიც) დანერგვა.

სესიის მონახაზი

მოხსენება გაგრძელდება დაახლოებით ერთი საათი, იქნება ზეპირი სახის მოხსენება და გამოყენებული იქნება ვირტუალური მასალაც.

გამოყენებული ლიტერატურა

• მანდარია გ., „ინფორმატიკის ოლიმპიადების ისტორიული და ორგანიზაციული ასპექტები“, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, #3(23), თბილისი, 2005, გვ. 230-232, ISSN 1512-0333; • მანდარია გ., „ინფორმატიკის ოლიმპიადების პრაქტიკული მნიშვნელობა“, იაკობ გოგებაშ

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

30-წლიანი გამოცდილება როგორც პედაგოგისა, ასევე როგორც ნაკრების ხელმძღვანელის და ოლიმპიადების ჩატარების ორგანიზატორისა საქართველოში. ასევე, საერთაშორისო დონეზე ამ საქმიანობის 22-წლიანი გამოცდილება.

იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს