სესიის დეტალური გვერდი

სესიის მომხსენებელი

ნინო ცანდიშვილი

სესიის თანამომხსენებელი

თემატური მიმართულება

სწავლა-სწავლება ციფრულ ეპოქაში

საგანი (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

ისტ ,

სესიის თემა (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

დიფერენცირებული სწავლება , პროგრამირება და რობოტები ,

სამიზნე აუდიტორია (შეგიძლიათ აირჩიოთ რამდენიმე)

სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები , სკოლის ინფორმაციული მენეჯერები ,

სესიის ფორმატი

პრეზენტაცია

სწავლების საფეხური

სესიის სათაური

თავისუფალი გაკვეთილები

სესიის მოკლე აღწერა

განათლების ხარისხის ამაღლებას, მოსწავლეთა სწავლისადმი მოტივაციის ზრდას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ფორმალური განათლების პარალელურად არაფორმალური განათლების შესაძლებლობების გაფართოება. არაფორმალური განათლების წახალისებით სასკოლო ცხოვრება აქტიური და საინტერესო ხდება როგორც მოსწავლისთვის, ისე მასწავლებლებისთვის.

ამ მიზნით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო სკოლებს სთავაზობს მოსწავლის ინტერესებზე მორგებულ კლასგარეშე/არაფორმალური აქტივობების ციკლს, რომლის შინაარსი და სწავლების მეთოდოლოგია განსხვავდება ტიპიური საგაკვეთილო პროცესისაგან, არ ითვალისწინებს საშინაო დავალებების მომზადებას, მოსწავლის შეფასებას და მოსწავლეებს და მასწავლებლებს შემოქმედებითი აქტივობის და იდეების რეალიზების საშუალებას აძლევს.

სესია წარმოადგენს სკოლების საგრანტო დაფინანსების პროგრამის - “თავისუფალი გაკვეთილების“ შესაძლებლობების გაზიარების საშუალებას საჯარო სკოლების წარმომადგენლებისათვის.


სესიის განსაკუთრებული გარემოებები

საკვანძო სიტყვები

თავისუფალი გაკვეთილები,პროგრამირება,კომპიუტერული ტექნოლოგიები

ვებ-გვერდის მისამართი

ისტ სტანდარტი

სხვა საგნის სტანდარტი

როგორ პასუხობს სესია კონკრეტული სტანდარტის შესრულებას

გთხოვთ მონიშნეთ გრაფა, იმ შემთხვევაში თუ სესიაზე წარმოდგენილი იქნება ფასიანი პროდუქცია/სერვისი

არა

ისტ უნარების დონე

წინარე ცოდნა

სესიის ხანგრძლივობა

ერთი საათი

სესიის გარემო

Windows ოპერაციული სისტემა

გსურთ გადავიღოთ სესია?

არა

ვირტუალური პრეზენტაცია

კი

ტექნიკური მოწყობილობა

სესიის შინაარსი

მიზანი და ამოცანები

მოხსენების მიზანია დაინტერესებულ აუდიტორიას გააცნოს სკოლების საგრანტო დაფინანსების პროგრამა - “თავისუფალი გაკვეთილები“, როგორც სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნების და საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა ინტერესებზე მორგებული არაფორმალური განათლების განვითარების შესაძლებლობ

სესიის მონახაზი

სესიის თემები თანმიმდევრობით: სკოლების საგრანტო დაფინანსების პროგრამა „თავისუფალი გაკვეთილები”-ს მიზანი ძირითადი მიმართულებები skolebi.edu.ge-ს პორტალის მიმოხილვა “თავისუფალი გაკვეთილები”-ს 2017 წლის გამოცდილების გაზიარება მომავალი წლის გეგმები და შესაძლებლობები ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით სხვადასხვა სახის თავისუფალი გაკვეთილების ჩატარების შესაძლებლობების განხილვა კითხვა-პასუხი

გამოყენებული ლიტერატურა

-

მომხსენებლის გამოცდილება თემასთან მიმართებაში

skolebi.edu.ge-ს პორტალის ადმინისტრატორი, ისტ ტრენერ-კონსულტანტი,ისტ პედაგოგი, ინფორმაციული მენეჯერი, ინფორმაციული მენეჯერების ქსელის კოორდინატორი.


იხილეთ ინფორმაცია სიახლეების გამოწერის შესახებ

მიყევით ბმულს